کارت اطفاء
کارت اطفاء
کارت اطفاء

کارت اطفاء

مشخصات فنی
• خروجی شیربرقی توسط منطق (AND/OR) بین وضعیت ناحیه‌های پنل اعلام حریق کنترل می‌شود
• زمان قابل انتخاب قبل از اطفاء
• ورودی برای فعال سازی و غیرفعال‌سازی دستی اطفاء و ورودی سوئیچ فشار
• عدم علامت گذاری خط تغذیه شیر برقی
• امکان جلوگیری از اطفاء قبل از وقوع آن
• دارای دکمه برای انتخاب عملکرد دستی و عملکرد خودکار و دکمه خارج از سرویس
• دارای خروجی اطفاء در حال وقوع (قابل اتصال به تایمر) و خروجی اجرا شدن اطفاء